Dimension Experts

Privacy Policy en Cookiebeleid Reisburo Crombag

Privacy Policy en Cookiebeleid Reisburo Crombag
Reisburo Crombag respecteer uw privacy en doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en daarom wordt er zeer zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Alle informatie aangaande uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt.

Reisburo Crombag houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat Reisburo Crombag:

 • Uw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt overeenkomstig met het doel waarvoor deze door u zijn verstrekt, deze doelen en het soort persoonsgegevens worden in deze privacy policy verder uitgelicht.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt.
 • U vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • De door u aan ons verstrekte gegevens middels passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen tegen te gaan zijn beschermd, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • Uw persoonsgegevens niet doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Uw rechten omtrent uw aan ons verstrekte persoonsgegevens kent en deze zal respecteren. 

Reisburo Crombag is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u na het doornemen van onze privacy policy nog vragen hebben hierover dan kunt u contact met ons opnemen, onze contactgegevens staan onderaan dit document.

Uw persoonsgegevens als klant, prospectcontact en / of geïnteresseerde worden door Reisburo Crombag verwerkt voor volgende doelen:

 • Communicatie over de door u geboekte of aangevraagde reis en aan deze reis gerelateerde producten en diensten.
 • Het uitvoeren van de geboekte reis.
 • Administratieve doeleinden.
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen via email en reguliere post.

Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van uw inschrijving, aanvraag, opdracht en / of boeking.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornamen, initialen, meisjesnaam en achternaam 
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Nationaliteit
 • E-mailadres(sen)
 • Telefoonnummer(s)
 • Reisdocumentnummer en geldigheid
 • Thuisblijversgegevens 
 • Bankrekeningnummer
 • Kenteken auto
 • Paspoortkopie
 • Polisnummer verzekeringen
 • Preferenties
 • Medische gegevens (dieet, beperkingen en / of medicijnen)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via onze websites, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze websites en met welk type apparaat en browser u onze website bezoekt.

Niet van iedere klant, prospectcontact en / of geïnteresseerde verwerken wij al deze persoonsgegevens, wij proberen het aantal te verwerken gegevens zoveel mogelijk te beperken. Afhankelijk van het doel vragen wij u of verstrekt u aan ons de daarvoor noodzakelijke gegevens. Indien wij u vragen naar of u aan ons bijzondere persoonsgegevens verstrekt zullen wij u middels een aparte verklaring schriftelijk om toestemming tot verwerking van deze gegevens vragen. Indien u ervoor kiest om ons thuisblijversgegevens te verstrekken gaan wij ervan uit dat u de thuisblijvers er zelf over informeert dat wij hun gegevens verwerken en uitsluitend in geval van nood zullen gebruiken.

Bewaartermijn van uw gegevens:
Reisburo Crombag zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, gedurende de periode dat u door ons gezien wordt als prospectcontact, geïnteresseerde en / of klant. Waar van toepassing hanteren wij voor de gegevens die wij verzamelen de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen. 

Het delen van uw gegevens met anderen:
Reisburo Crombag deelt uw gegevens niet met derden tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de derden partijen waarmee wij uw gegevens delen, hebben wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. 

Binnen en buiten de Europese Unie:
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie tenzij dit noodzakelijk is voor een van de hierboven beschreven doelen.

Minderjaringen:
Reisburo Crombag heeft niet de intentie om (online) gegevens te verzamelen van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), tenzij wij toestemming hebben van ouders of voogd.  Wij kunnen echter niet in alle gevallen controleren of een persoon ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de (online)activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden over kinderen zonder ouderlijke toestemming.

Beveiliging:
Reisburo Crombag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Wij hebben in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

 • Dagelijkse backup- en mogelijkheid tot herstelprocedures . 
 • Beveiliging van netwerkverbindingen
 • Indringeralarm op ons bedrijfspand
 • Daar waar mogelijk maken wij gebruik van encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen met beperkte toewijzing van bevoegdheden afhankelijk van de functie van de medewerker die met de verwerking belast is.
 • Alle personen die namens de Reisburo Crombag kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Logging en controle van toegang tot uw persoonsgegevens.
 • De medewerkers van de Reisburo Crombag zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw gegevens.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen indien u kunt aantonen de eigenaar van de gegevens te zijn of daartoe bent gemachtigd. Wij kunnen u vragen u te legitimeren alvorens wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek.

Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Reisburo Crombag, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Wij willen u er op wijzen dat u altijd het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

Contactgegevens:
Reisburo Crombag
Akerstraat 26
6411 HA  Heerlen
info@crombag.nl

Tot Reisburo Crombag behoren de volgende merken en / of handelsnamen:

 • Dimension Travel in Style
 • Dimension Travel Experts
 • Floris Travel
 • Cosi Travel

Cookiebeleid:
Reisburo Crombag maakt voor het verzamelen van klikgedrag gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, webbakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term ‘cookies’.

Geplaatste functionele cookies
Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen onthouden. Voor het surfen op onze website vragen wij geen persoonlijke gegevens van u. Wel registreren wij telkens wanneer u onze website bezoekt en ook uw klikgedrag. Dat wil zeggen dat wij precies kunnen zien welke pagina’s u bezoekt, welke bestemmingen u opvraagt en vanaf welke pagina u onze website verlaat. Deze gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en zijn alleen voor eigen onderzoek.

Uitschrijven nieuwsbrief
Op onze websites kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U ontvangt dan periodiek een e-mail met informatie over onze informatieavonden, aanbiedingen, (marketing)acties of recent nieuws uit de reisbranche. Indien u geen nieuwsbrief wenst te ontvangen kunt u zich uitschrijven middels de link in de nieuwsbrief die u heeft ontvangen of door een mail te sturen naar info@crombag.nl

Plaatsen van niet functionele cookies
Alleen met uw toestemming, direct afgegeven of indirect door onze website verder te bezoeken, zijn cookies van ons of derden geplaatst. Niet functionele cookies bevorderen uw winkelgemak door aan de hand van uw klikgedrag passende aanbiedingen te doen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie en privacy van andere websites.

Blokkeren van cookies
Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als u cookies blokkeert, kunt u onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Verwijderen van geplaatste cookies
Geplaatste cookies kunt u zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser, verwijder de cookies via Your Online Choices www.youronlinechoices.com/be-nl/of met behulp van de eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

Vragen
We helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u  een e-mail sturen naar info@crombag.nl en wij nemen contact met u op.